Gebruiksvoorwaarden

Deze voorwaarden zijn voor het laatst bijgewerkt op 29 december 2023

Dit zijn de gebruiksvoorwaarden ( “Gebruiksvoorwaarden”, "Voorwaarden") van Patient App B.V. (hierna te noemen "Caro", "wij", "ons" of "onze"), een bedrijf gevestigd aan de H.J.E. Wenckebachweg 123, 1096 AM Amsterdam. Patient App B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 71943765. Door gebruik te maken van de diensten van Caro (hierna gezamenlijk aangeduid als de "Dienst") gaat u akkoord met deze Gebruiksvoorwaarden. De Voorwaarden zijn van toepassing op patiënten, hun zorgverleners en elke andere gebruiker van de Dienst (“Gebruiker”). De Voorwaarden hebben betrekking op uw rechten en plichten. Als u niet aan de Gebruiksvoorwaarden gebonden wilt zijn, mag u de Dienst niet gebruiken of bezoeken. Lees de voorwaarden graag zorgvuldig door. 

Informatie over Caro

De Caro app is een digitale assistent voor patiënten, die hen informeert en begeleidt tijdens een behandeling. Met Caro kunnen zorgprofessionals behandelingsgerelateerde inhoud creëren en beheren, deze inhoud onder patiënten verspreiden en bijhouden hoe patiënten met deze inhoud omgaan.

Mededeling aan patiënten

De Caro app geeft algemene informatie en is bedoeld als aanvulling op de informatie van uw specialist of zorgverlener. De Caro app is dus slechts een aanvullende bron van informatie en niet een bron van daadwerkelijk medisch advies, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Het kan zijn dat uw arts een andere aanpak kiest die beter aansluit bij uw behoeften - in alle gevallen moet u hun begeleiding volgen en hen raadplegen voor medisch advies.

Basisvoorwaarden

 1. Bij beëindiging van gebruik van de Dienst vervallen alle licenties en andere rechten die onder deze Gebruiksvoorwaarden aan u zijn verleend onmiddellijk.
 2. Caro behoudt zich het recht voor om elke persoon de toegang tot de Dienst te allen tijde en om welke reden dan ook te weigeren.

Caro als verwerker

Caro treedt bij de uitvoering van de Dienst op namens de zorgverlener en is daarom een verwerker in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”). Caro erkent dat het gevoelige gegevens over de gezondheid van patiënten verwerkt, en doet dit met de uiterste zorg. Deze verwerking vindt enkel plaats met uitdrukkelijke toestemming van de patiënt. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden erkent u dat Caro alle gegevens die zij ontvangt van patiënten en/of zorgverleners mag verwerken.

Caro kan ook persoonsgegevens anonimiseren - waardoor de gegevens niet meer te herleiden zijn tot een individuele gebruiker - waarna de gegevens eigendom zijn van Caro. 

Bij deze Gebruiksvoorwaarden is ook onze Privacyverklaring van toepassing. Daar lees je meer over onze verwerkingsactiviteiten en over de rechten die gebruikers hierbij hebben.

Door de gebruiker verstrekte inhoud

 1. De gebruiker is verantwoordelijk voor zijn eigen inhoud en die van derden die hij via de Caro app deelt, die hij uploadt en plaatst op of via de Caro app, of die hij op een andere manier overdraagt. De gebruiker bevestigt dat hij over alle noodzakelijke toestemmingen en licenties beschikt van derden van wie hij de gegevens en/of inhoud met Caro deelt en vrijwaart Caro voor elke aansprakelijkheid of vordering die voortvloeit uit de illegale verspreiding van de inhoud van derden of het onrechtmatig gebruik van de Dienst.
 2. Caro beheert de door Gebruikers of derden aangeboden inhoud niet, maar treedt op als er klachten van Gebruikers of derden worden ontvangen of als er door een overheidsorgaan verzoeken worden gedaan met betrekking tot inhoud die als beledigend of onwettig wordt beschouwd.
 3. De Gebruiker verleent Caro een licentie om de door de Gebruiker verstrekte informatie te gebruiken voor zover dat nodig is voor de exploitatie en onderhoud van de Dienst.

Intellectuele eigendomsrechten

 1. Caro verleent u hierbij een niet-overdraagbare licentie om de Dienst te gebruiken.
 2. De Dienst bevat inhoud die eigendom is van of in licentie is gegeven door Caro ("Caro Content"). Caro Content wordt beschermd door intellectuele eigendomsrechten, zoals auteursrechten en merkrechten. Caro heeft en behoudt alle rechten met betrekking tot de Caro Content. Het is niet toegestaan om auteursrecht-, handelsmerk- of andere intellectuele eigendomsrechten in of in verband met de Caro Content te verwijderen, te wijzigen of te verbergen. Evenmin is het toegestaan om de inhoud te reproduceren, te wijzigen, aan te passen, uit te voeren, weer te geven, te publiceren, te distribueren, door te sturen, te verkopen, in licentie te geven of op welke wijze dan ook openbaar te maken, te exploiteren of er afgeleide werken van te maken zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caro. 
 3. De naam en het logo van Caro zijn handels- en woordmerken van Caro en mogen niet worden gekopieerd, nagebootst of geheel of gedeeltelijk worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Caro.

Derden

 1. Caro controleert niet de inhoud of links die door derden worden verstrekt voordat deze op de Dienst worden gepubliceerd. Caro is niet verantwoordelijk voor de door derden aangeboden inhoud of voor de beschikbaarheid daarvan.
 2. De gebruiker kan gebruik maken van diensten of inhoud van derden die in de Caro app zijn opgenomen, maar hij moet op de hoogte zijn van de voorwaarden van deze derden en daarmee hebben ingestemd. Caro kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld in verband met de goede werking of beschikbaarheid, of beide, van diensten van derden.

Verboden gebruik

 1. U mag de Dienst niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U gaat akkoord met alle wetten, regels en voorschriften die van toepassing zijn op uw gebruik van de Dienst, met inbegrip van maar niet beperkt tot de Auteurswet.
 2. Het is niet toegestaan om de Dienst of de servers en/of netwerken die met de Dienst zijn verbonden te blokkeren of te verstoren, bijvoorbeeld door het verzenden van wormen, virussen, spyware, malware of andere destructieve of storende code. U mag geen inhoud of code injecteren of op andere wijze wijzigingen aanbrengen in of ingrijpen in de manier waarop een Caro-pagina wordt weergegeven in de browser van een gebruiker of apparaat.
 3. Het is u niet toegestaan een andere website te wijzigen of aan te passen om te impliceren dat deze is gekoppeld aan de Dienst of Caro.
 4. Caro verbiedt "crawling", "scraping", "caching" of het op een andere manier toegang krijgen tot de Dienst via geautomatiseerde middelen (behalve als gevolg van zoekmachineprotocollen of -technologieën die door een zoekmachine worden gebruikt met de uitdrukkelijke toestemming van Caro).
 5. Het is niet toegestaan om de broncode van de Dienst te wijzigen, er afgeleide werken van te maken, te decompileren of op andere wijze te verkrijgen, behalve wanneer dit uitdrukkelijk is toegestaan onder een open source licentie of wanneer wij u uitdrukkelijke schriftelijke toestemming hebben gegeven. Elke poging om dit te doen is een schending van de rechten van Caro.
 6. Het is de gebruiker niet toegestaan om enig deel van de Caro app en van de Dienst te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen, openbaar te maken, of te exploiteren zonder de voorafgaande uitdrukkelijke  schriftelijke toestemming van Caro.

Vrijwaring

De Gebruiker gaat ermee akkoord Caro en zijn dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, functionarissen, directeuren, agenten, co-branders, partners en werknemers (hierna: “Caro-partijen”), schadeloos te stellen en te vrijwaren van en tegen elke claim of eis, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, redelijke advocatenhonoraria en -kosten, die door een derde partij worden ingediend als gevolg van of voortvloeiend uit de inhoud van de Gebruiker, gebruik van of verbinding met de Dienst, schending van deze Voorwaarden, of schending van rechten van derden.

Afwijzing van garanties

 1. De Dienst, met inbegrip van Caro Content, wordt geleverd op een "as is", "as available" en "met alle aanwezige gebreken" basis. Voor zover wettelijk is toegestaan, geven de Caro-partijen geen enkele garantie of goedkeuring van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, met betrekking tot: (a) de Dienst; (b) de Caro Content; (c) de Gebruikersinhoud; of (d) de beveiliging in verband met de overdracht van informatie aan Caro of via de Dienst. Bovendien wijzen de Caro-partijen hierbij alle uitdrukkelijke en impliciete garanties af, met inbegrip van maar niet beperkt tot garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, niet-inbreuk, eigendom, maatwerk en handel. 
 2. De Caro-partijen garanderen niet dat de Dienst zonder fouten of onderbrekingen zal functioneren, dat gebreken zullen worden verholpen of dat de Dienst of de server die de Dienst levert vrij is van schadelijke componenten, inclusief maar niet beperkt tot virussen. De Caro-partijen verklaren en garanderen niet dat de informatie (inclusief instructies) op de Dienst juist, volledig of nuttig is.
 3. U erkent dat uw gebruik van de Dienst volledig op eigen risico is. De Caro-partijen garanderen niet dat uw gebruik van de Dienst is toegestaan door de wet in een bepaald rechtsgebied en wijst dergelijke garanties daarom uitdrukkelijk van de hand. In sommige rechtsgebieden is de uitsluiting van impliciete of andere garanties beperkt of niet toegestaan: dit betekent dat de bovenstaande weigering mogelijk niet van toepassing is op u en de Gebruiksvoorwaarden in uw rechtsgebied.
 4. Hoewel het de bedoeling van Caro is dat de Dienst zo veel mogelijk beschikbaar is, kunnen er momenten zijn waarop de Dienst onderbroken kan worden door onderhoudswerkzaamheden of upgrades, noodreparaties of defecte telecommunicatieverbindingen en/of apparatuur.
 5. Door gebruik te maken van de Dienst, verklaart en garandeert u dat uw activiteiten zijn toegestaan door de wet in elk rechtsgebied waar u de Dienst gebruikt.

Beperking van de aansprakelijkheid

 1. Voor zover niet bij wet verboden en er geen sprake is van grove nalatigheid, zijn de Caro-partijen in geen geval aansprakelijk voor verlies of schade van welke aard dan ook (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, economische, voorbeeldige, bijzondere, punitieve, incidentele, gevolg- of gevolgschade of schade die direct of indirect verband houdt met de Caro-partij). Dit heeft in het bijzonder, maar niet uitsluitend, betrekking op de Dienst, de Caro Content, de Gebruikersinhoud, uw gebruik van, uw onvermogen om de Dienst te gebruiken of de uitvoering van de Dienst, alle maatregelen die zijn genomen in verband met een onderzoek door Caro-partijen of overheidsinstellingen met betrekking tot uw gebruik of gebruik van derden, van de Dienst, alle maatregelen die zijn genomen in verband met het gebruik of gebruik van derden, alle maatregelen die zijn genomen in verband met het auteursrecht of andere eigenaren van intellectuele eigendomsrechten, alle fouten of weglatingen in het functioneren van de Dienst, eventuele schade aan de computer, het mobiele apparaat of andere apparatuur van de gebruiker, met inbegrip van schade die het gevolg is van een inbreuk op de beveiliging of van virussen, programmeerfouten, sabotage, fraude, fouten, nalatigheid, onderbrekingen, defecten, vertraging in de werking of transmissie, computer- of netwerkstoringen of enige andere (technische) storing, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, verlies van goodwill, verlies van gegevens, werkonderbrekingen, onnauwkeurigheid van resultaten of computerstoringen, zelfs indien deze voorzienbaar waren of zelfs indien de Caro-partijen op de hoogte waren of hadden moeten zijn van de mogelijkheid van dergelijke schade, ongeacht of dit het gevolg was van een overeenkomst of nalatigheid.
 2. In geen geval zullen de Caro-partijen aansprakelijk zijn voor verlies, schade of letsel van u of iemand anders, met inbegrip van maar niet beperkt tot overlijden of persoonlijk letsel. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van incidentele of gevolgschade niet toe, zodat de bovenstaande beperking of uitsluiting mogelijk niet op u van toepassing is. In geen geval zal de totale aansprakelijkheid voor alle schade, verliezen of oorzaken het bedrag van € 100,- overschrijden.
 3. U gaat ermee akkoord dat in het geval dat u schade of verlies lijdt of letsel oploopt als gevolg van het handelen of nalaten van Caro, de schade niet onherstelbaar is en niet voldoende is om u het recht te geven op een wettelijk verbod om de werking van een website, Dienst-eigendom, product of andere inhoud die eigendom is van of beheerd wordt door de Caro-partijen te eisen en dat u niet het recht hebt om een website te ontwikkelen, te produceren, te distribueren, te adverteren, weer te geven of te exploiteren met het oog op een verbod op het verbieden of het achterhouden van het product, de Dienst of andere inhoud die eigendom is of gecontroleerd wordt door de Caro-partijen.
 4. U gaat ermee akkoord dat elke vordering die u heeft en die voortvloeit uit de relatie met Caro binnen één jaar na het ontstaan van de vordering moet worden ingediend. Anders is uw vordering verjaard.

Geen wettelijke bewerking

Afstand van rechten door u of Caro kan alleen worden gedaan door middel van een schriftelijke kennisgeving. Indien u of Caro haar rechten uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden niet uitoefent of opschort, kan dit niet worden beschouwd als een verklaring van afstand van dat recht of enig ander recht uit hoofde van deze Gebruiksvoorwaarden.

Gebiedsbeperkingen

De informatie die binnen de Dienst wordt verstrekt is niet bedoeld voor distributie aan of gebruik door natuurlijke of rechtspersonen in rechtsgebieden of landen waar een dergelijke distributie of gebruik in strijd zou zijn met de wet- of regelgeving of waar het een vereiste is dat Caro zich registreert in het betreffende rechtsgebied of land. Wij behouden ons het recht voor om de beschikbaarheid van de Dienst of een deel van de Dienst op elk moment en naar eigen goeddunken te beperken tot personen, geografische gebieden of rechtsgebieden, evenals het aanbod van programma's, producten of inhoud, diensten of functies die Caro aanbiedt.

Wijzigingen van deze Gebruiksvoorwaarden

 1. Caro behoudt zich het recht voor om deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde eenzijdig te wijzigen en de Gebruikers hiervan op de hoogte te stellen door middel van een mededeling binnen de Caro app.
 2. Gebruikers die de Dienst blijven gebruiken na de publicatie van de wijzigingen aanvaarden de nieuwe Gebruiksvoorwaarden in hun geheel.

Toepasselijk recht en forumkeuze

 1. Deze algemene Gebruiksvoorwaarden en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen die daaruit voortvloeien, worden in alle opzichten beheerst door Nederlands recht.
 2. Alle geschillen tussen u en Caro die mochten ontstaan naar aanleiding van de Gebruiksvoorwaarden of overeenkomsten die hieruit voortvloeien, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van de Rechtbank te Amsterdam.
 3. De toepassing van het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
 4. Indien een bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden nietig of niet-bindend blijkt te zijn, blijft u gebonden aan de overige bepalingen van deze Gebruiksvoorwaarden. Caro zal de ongeldige of niet-bindende bepaling(en) vervangen door een bepaling die bindend is en waarvan de strekking zo veel mogelijk overeenkomt met die van de te vervangen bepaling(en), rekening houdend met het doel van deze Gebruiksvoorwaarden.

Contact

Als u vragen heeft over deze Gebruiksvoorwaarden, kunt u contact opnemen met Caro door een e-mail te sturen naar info@caro.health.